WZP.PP.6721.2.2018

 

 

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Trąbki Wielkie

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1945) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2018 poz. 2081) oraz uchwały Nr LIV/367/2018 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Trąbki Wielkie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją: projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Trąbki Wielkie w dniach od 18.01.2019 r. do 15.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, w godzinach od 8.00 do 15.00.

WZP.PP.6733.21.2018

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 7 stycznia 2019 r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam że na wniosek na wniosek Energa Operator SA, pełnomocnik Stanisław Skulimowski wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WZP.PP.6733.21.2018 z dnia 07.10.2019 r. polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz słupów linii napowietrznej nn 0,4kV dla zasilania przepompowni ścieków PGW3 na działkach nr 56/2, 56-cz, 62, 327, 57/4, 329, 61-cz, 54/1, 324, 45, 171/2, 56/3, 81, 57/2, 57/3 położonych w miejscowości Gołębiewo Wielkie, obręb Gołębiewo, gmina Trąbki Wielkie.

 

 

 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza konkurs na stanowiska:


Dyrektora Przedszkola
im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich,
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Kownackiej w Kłodawie,
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewi
e