Uwaga!!! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich informuje, że w dniu 11 kwietnia br o godzinie 13.00 w miejscowości Trąbki Wielkie przy ulicy Św. Floriana (parking koło Gminnego Ośrodka Zdrowia) przewidywany jest przyjazd i spotkanie pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach promocji „Nowej Piątki” tj.:

WZP.PP.6733.22.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 5 lutego 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam że na wniosek Państwa Krystyny i Ludwika Braczko wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WZP.PP.6733.22.2018 z dnia 05.02.2019 r. polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 207/6, 207/17, 207/14 położonych w miejscowości Gołębiewo Wielkie, obręb Gołębiewo, gmina Trąbki Wielkie Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pokój nr 4, tel. 58 683 70 26 w godz. 9.00-15.00.

 

OŚ.6220.1.8.2018

OBWIESZCZENIE
O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze żwirem i piasku ze złoża "Gołębiewko IV" na dz. nr 4, 15, 18/1, 19/3, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25/1, 26, 27/2, 28/2, 29/2 i 79/1 (część) obręb Gołębiewko, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, województwo pomorskie, wszczętym na wniosek Żwirowni Nowe Gołębiewko Sp. z o.o. Sp. k. Demlin 97, 83-209 Godziszewo reprezentowaną przez Mirosława Literskiego.

 

WZP.PP.6721.1.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
TRĄBKI WIELKIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Trąbki Wielkie.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), realizując uchwałę Nr XXXV/259/2017 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 07 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Trąbki Wielkie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Trąbki Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.01.2019 r. do 21.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska, pokój nr 4, w godz. od 9.00 do 15.00.