OŚ.6220.3.12.2017

OBWIESZCZENIE
o dopuszczeniu organizacji społecznej
do udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1257), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016, poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia o wydaniu w dniu 10.07.2017r. postanowienia znak OŚ.6220.3.11.2017 o dopuszczeniu Pomorskiego Towarzystwa Hydrologiczno-Przyrodniczego, ul. Głęboka 6/20, 80-759 Gdańsk do udziału na prawach strony, w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa siedliska gospodarstwa drobiarskiego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 14 w miejscowości Kłodawa, obręb Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, województwo pomorskie".

OGŁOSZENIE

 

Gmina Trąbki Wielkie mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trąbki Wielkie, dotyczącą osób fizycznych i prawnych

Realizacja zadania współfinansowana jest w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Obwieszczenie
Wojewody Pomorskiego
o wydaniu decyzji nr 4zrid/2017/MKH
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222.