WZP.OŚ.6220.4.6769.OO.2012

OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz 1071 ze zm.) Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia o tym, że w sprawie prowadzonej na wniosek Przedsiębiorstwa POLHOZ Spółka z o.o. zostało wydane postanowienie nr WZP.OŚ.6220.4.6769.NO.2012 z dnia 29.01.2013 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu trzyotworowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Klępinach i Sobowidzu, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, województwo pomorskie.

 

     Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia, wnioskiem Inwestora i „Kartą informacyjna przedsięwzięcia" w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, pokój nr 15 od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy urzędu.

     Zgodnie z art. 28 w/w Kodeksu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej http://www.trabkiw.ug.gov.pl/.