WZP.OŚ.6220.4.2248.ZW.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz 1071 ze zm.) Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia, że w sprawie prowadzonej na wniosek Pana Wladimira C. Felpel Prezesa Zarządu firmy LUCAP Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 102/40, 80-244 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej kopalni piasku „Gołębiewko III" zostało wydane postanowienie nr WZP.OŚ.6220.4.2248.POR.2012 z dnia 07.01.2013 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku „Gołębiewko III" w miejscowości Gołębiewko na części działki nr 27/4 obręb Gołębiewko

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia, wnioskiem Inwestora i „Kartą informacyjna przedsięwzięcia" w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, pokój nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 28 w/w Kodeksu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej.