„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."
Źródło: art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

     W ślad za art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) w dniu 20 marca 2012 roku Rada Gminy Trąbki Wielkie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trąbki Wielkie w 2012 roku". Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest duża na terenie naszej gminy.

     Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt, panujące mody na dane rasy zwierząt, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

     Jednym z założeń Programu jest powołanie Społecznego Opiekuna Zwierząt, który będzie sprawował opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez ich dokarmianie w okresie zimowym tj. 15 listopada do 15 marca każdego roku, lub w innym terminie w przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Osoba chętna do pełnienia funkcji Społecznego Opiekuna Zwierząt zobowiązana jest złożyć deklarację o chęci pełnienia tej funkcji do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Deklaracja do pobrania tutaj.

     Na terenie naszej gminy "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trąbki Wielkie w 2012 roku" realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Gdańska 12. 83-034 Trąbki Wielkie.

W związku z tym w sprawach dotyczących bezdomności zwierząt należy kontaktować się z ZGKiM w Trąbkach Wielkich pod nr telefonu 58 322 03 46.