Gmina Trąbki Wielkie otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna, na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie". Nr umowy RPPM.03.01.00-22-0054/16-00 z dnia 24.01.2017 r.

Projekt Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju numerze: POWR.02.18.00-00-0033/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

     W centrum miejscowości Trąbki Wielkie powstał skwer im. Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, który został zrealizowany z projektu Unii Europejskiej pod nazwą operacji „Stworzenia atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich" w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi„ objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowite koszt projektu to 111 800,00 zł wysokość dofinansowania 82 346,00 zł.

Widok z kamery:

 

Samolot Gustawa Weibkopfa     W dniu 16 lipca 2014 roku Wójt Gminy Błażej Konkol i Skarbnik Gminy Zofia Gorzyńska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu pn. „Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich", realizowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" PROW na 2007-2014.

    W dniu 8 grudnia 2009 roku Gmina Trąbki Wielkie podpisała umowę o dofinansowanie na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie- część I z III". Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 6.138.899 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.