ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017
o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto

na prowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja